Факультет технологій, будівництва та раціонального природокористування є одним із найдавніших в університеті, так як бере свій початок з будівельного факультету. Рішення про виділення будівельного факультету зі складу загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту прийнято Міністерством освіти і науки СРСР у 1978 р., коли відчувалась величезна потреба в інженерах-будівельниках. І вже у 1979 р. відбувся перший випуск інженерів-будівельників (100 інженерів), які навчалися за вечірньою та заочною формами навчання.

В 2022 році будівельний факультет та факультет харчових технологій та сфери обслуговування були реорганізовані в новостворений  факультет технологій, будівництва та раціонального природокористування.

Факультет технологій, будівництва та раціонального природокористування сьогодні – це великий навчально-науковий комплекс університету у складі семи кафедр.

Підготовка фахівців обумовлена конкретними потребами суспільства у засвоєнні системи знань, формування умінь і навичок, професійних, світоглядних, громадянських якостей у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки і передових технологій.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за освітніми  рівнями “бакалавр” та “магістр” за такими спеціальностями: 101 – “Екологія”, 161- “Хімічні технології та інженерія, 181 – “Харчові технології”, 192 – “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 – “Геодезія та землеустрій”, 203 – “Садівництво та виноградарство”, 205 – “Лісове господарство”, 241 – “Готельно-ресторанна справа”, 242 – “Туризм”.

Підготовка студентів проводиться за сучасними навчальними планами. Для отримання освітнього рівня “бакалавр” студенти складають комплексний іспит або захищають випускну бакалаврську роботу, для отримання освітнього рівня  “магістр” – захищають випускну магістерську роботу відповідно.

Випускники факультету мають усі можливості продовжити навчання на вищих освітніх ступенях, pHD (доктор філософії) як у нашому вищому навчальному закладі, так і в інших вищих закладах освіти, з якими факультет підтримує тісні зв’язки.

Підготовку спеціалістів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. На факультеті працюють чотири професори, шість академіків галузевих академій. Більше 70 % викладацького складу мають наукові ступені та вчені звання.

Викладачі факультету постійно підвищують свою кваліфікацію, беруть участь у міжвузівських науково-методичних конференціях та семінарах, які організовуються в Україні, країнах СНД та інших країнах світу.

Колективи кафедр факультету виконують значну організаційну та науково-методичну роботу, яка спрямована на підвищення якості навчального процесу. У навчальний процес впроваджуються новітні навчальні технології, проблемне навчання, ділові ігри, комплексне проектування та  ін.

Велику увагу факультет приділяє науково-дослідній роботі, яка виконується за держбюджетними та госпдоговірними темами. Багато студентів залучається до науково-дослідної роботи з актуальних проблем, беруть участь у студентських олімпіадах, міських та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Всі випускники під час захисту дипломних проектів використовують результати наукових досліджень. Значна кількість наукових розробок випускників впроваджується у виробництво.

Високий рівень знань досягається завдяки використанню сучасних форм та оригінальних методик навчання, застосуванню авторських лекційних курсів провідних вчених університету, досвіду передових навчальних технологій найкращих вітчизняних закладів освіти та наукових шкіл, можливостям нових комп’ютерних технологій, гнучких навчальних планів. Навчальні аудиторії, кабінети і лабораторії обладнані сучасним устаткуванням. Розширюється лабораторна база у зв’язку з введенням нових дисциплін. Кожна випускова кафедра підтримує тісні зв’язки з підприємствами для проведення занять безпосередньо в умовах виробництва.

На факультеті функціонують комп’ютерні класи, оснащені сучасними персональними комп’ютерами з вільним доступом до мережі Internet та бездротовою передачею зв’язку  wi-fi, обладнані спеціальною технікою лекційні аудиторії.

Своєчасне реагування на проблеми сучасності викликало необхідність структурних змін на факультеті, але якість підготовки спеціалістів була і залишається на високому рівні. За час існування факультету підготовлено більше 5000 спеціалістів. Серед них політичні діячі – депутат Верховної Ради України М.Д. Сирота; організатори виробництва – Герой соціалістичної праці В.М. Заболотний, заслужені будівельники України М.В. Шелегон, І.М. Калашник, президент корпорації “Укрбуд” Ю.К. Пелих та ін.

Нині на факультеті навчається більше 400  студентів на денній і заочній формах навчання. Під час навчання студенти беруть активну участь у громадському житті університету, факультету та різноманітних спортивних і культурних заходах. Постійно відбувається творчий розвиток здібностей студентства.

На факультеті ефективно працює студентське самоврядування. Студентська рада планує і здійснює свою роботу у взаємодії з керівництвом факультету, кафедрами і кураторами академічних груп, а також з міським комітетом у справах сім’ї та молоді, профспілковою організацією факультету та університету.  Студенти факультету є членами cтудентської ради університету, профбюро факультету, студентського профкому університету.

Підготовка та випуск конкурентоспроможних фахівців є основною метою та результатом праці всього науково-педагогічного колективу факультету.